รายชื่อกองทุนจาก
Wellington

Wellington Asia Technology Fund

M-ATECH(มีหลายประเภท)

Wellington Global Health Care Equity Fund

BCARERMF

BCARE

Wellington Global Impact Fund

KKP GIMPACT-H FUND(มีหลายประเภท)

Wellington Global Innovation Fund

B-GTORMF

B-GTOSSF

B-GTO

Wellington Global Opportunities Equity Fund

B-GLOBAL

B-GLOBALRMF

Wellington Global Quality Growth Fund

TMBGQG

TMBGQGRMF

Wellington Strategic European Equity Fund

TMBEG

TMBEGRMF


คำเตือน: ผู้จัดทำเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

© กองแม่.comเกี่ยวกับเราติดต่อ