รายชื่อกองทุนจาก
State Street SPDR

Financial Select Sector SPDR Fund

TUSFIN(มีหลายประเภท)

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

TUSFIX

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

SCBDJI(มีหลายประเภท)

SPDR Gold MiniShares Trust

KKP GOLD FUND(มีหลายประเภท)

SPDR Gold Trust

K-GOLD(มีหลายประเภท)

KGDRMF

SCBGOLDFUND(มีหลายประเภท)

SCBGOLDHRMF

SCBGOLDHFUND(มีหลายประเภท)

TGOLD

BGOLD

BGOLDRMF

KT-GOLD

KT-GOLD RMF

GLD

GOLD-RMF(มีหลายประเภท)

KF-GOLD

KFGOLDRMF

KF-HGOLD

PRINCIPAL iGOLD(มีหลายประเภท)

PGOLD

LHGOLDH(มีหลายประเภท)

BCAP-GOLD

TMBGOLD

TMBGOLDSRMF

TMBGOLDS

SPDR S&P 500 ETF Trust

TISCOUS(มีหลายประเภท)

TUSEQ-UH

TUSRMF(มีหลายประเภท)

SPDR S&P Biotech ETF

WE-GIHEALTH

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

LHMOBILITY(มีหลายประเภท)


คำเตือน: ผู้จัดทำเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

© กองแม่.comเกี่ยวกับเราติดต่อ