รายชื่อกองทุนจาก
Schroder

Schroder Asian Income

KFAINCOM(มีหลายประเภท)

Schroder GAIA II Global Private Equity

KFGPE-UI

Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil Russia India China)

KF-BRIC

Schroder International Selection Fund China A

K-CCTV

Schroder International Selection Fund Emerging Asia

TMBAGLRMF

TMBAGLF

Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity

KT-CLIMATE(มีหลายประเภท)

KT-CLIMATE RMF

Schroder International Selection Fund Global Credit Income

KT-GCINCOME(มีหลายประเภท)

Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities

K-GEMO

Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies

KF-SMCAPD

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth

KT-GESG(มีหลายประเภท)

PRINCIPAL GESG(มีหลายประเภท)

Schroder International Selection Fund Japanese Equity

KJPRMF

K-JP

Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities

TMBJPNAE

T-JapanEQ

Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity

KF-HSMUS


คำเตือน: ผู้จัดทำเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

© กองแม่.comเกี่ยวกับเราติดต่อ