รายชื่อกองทุนจาก
Pictet

Pictet - Clean Energy

B-SIP

Pictet - Digital

SCBDIGIFUND(มีหลายประเภท)

Pictet - Global Environmental Opportunities

B-SIP

Pictet - Premium Brands

KT-LUXURY(มีหลายประเภท)

T-PREMIUM BRAND

Pictet - Robotics

SCBROBO(มีหลายประเภท)

Pictet - Security

UGSE


คำเตือน: ผู้จัดทำเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

© กองแม่.comเกี่ยวกับเราติดต่อ