รายชื่อกองทุนจาก
Nomura

American Century Emerging Markets Equity Fund

LHEME(มีหลายประเภท)

NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund

SCBNKY225(มีหลายประเภท)

SCBRMJP

TISCOJP

KFJPINDX(มีหลายประเภท)

TMBJERMF

TMBJE

NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund

K-JPX

NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund

TJREIT

Nomura Global Dynamic Bond Fund

K-GDBOND

SCBFIN(มีหลายประเภท)

Nomura India Equity Fund

LHINDIAE(มีหลายประเภท)

Nomura Japan High Conviction Fund

B-NIPPON

ONE-UJE(มีหลายประเภท)


คำเตือน: ผู้จัดทำเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

© กองแม่.comเกี่ยวกับเราติดต่อ