รายชื่อกองทุนจาก
Morgan Stanley

Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund

K-ASIACV

SCBAO(มีหลายประเภท)

Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund

SCBEUROPE(มีหลายประเภท)

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund

KFGBRANSSF

KFGBRAND(มีหลายประเภท)

KFGBRANRMF

PRINCIPAL GBRAND(มีหลายประเภท)

Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund

MCONVERT

Morgan Stanley Investment Funds - Global Infrastructure

KGIFRMF

K-GINFRA

Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund

PRINCIPAL GOPP(มีหลายประเภท)

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund

K-USA(มีหลายประเภท)

KUSARMF

Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund

SCBRMUSA(มีหลายประเภท)

SCBUSA(มีหลายประเภท)


คำเตือน: ผู้จัดทำเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

© กองแม่.comเกี่ยวกับเราติดต่อ