รายชื่อกองทุนจาก
KraneShares

KraneShares CSI China Internet ETF

BCAP-CTECH

KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF

SCBEV(มีหลายประเภท)

ASP-POWER

ASP-POWERRMF

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

UCHI

KFCMEGA(มีหลายประเภท)

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

KFCMEGA(มีหลายประเภท)

P-CGREEN

BCAP-CLEAN

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

PRINCIPAL CHTECH(มีหลายประเภท)

TMB-ES-STARTECH

TMB-ES-STARTECH-RMF


คำเตือน: ผู้จัดทำเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

© กองแม่.comเกี่ยวกับเราติดต่อ