รายชื่อกองทุนจาก
Janus Henderson

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Life Sciences Fund

SCBGHCFUND(มีหลายประเภท)

SCBRMGHC

KT-HEALTHCARE(มีหลายประเภท)

KT-HEALTHC RMF

KKP GHC

T-Healthcare

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Real Estate Fund

KFGPROP(มีหลายประเภท)

Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund

KKP G-HYB-H-UI FUND(มีหลายประเภท)

Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund

K-GPROP(มีหลายประเภท)

KT-PROPERTY

KT-PROPERTY RMF

Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund

SCBGEESG(มีหลายประเภท)

Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund

KT-JAPAN(มีหลายประเภท)

Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund

WE-EUROPE


คำเตือน: ผู้จัดทำเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

© กองแม่.comเกี่ยวกับเราติดต่อ