รายชื่อกองทุนจาก
JPMorgan

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund

KT-ASEAN(มีหลายประเภท)

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

K-GB

JPMorgan Funds - Asia Growth Fund

KT-ASIAG(มีหลายประเภท)

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

SCBAPLUSFUND(มีหลายประเภท)

UAI

JPMorgan Funds - China Fund

KCHINARMF

K-CHINA(มีหลายประเภท)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

SCBEMBONDFUND(มีหลายประเภท)

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund

KT-EUROTECH(มีหลายประเภท)

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

KGHRMF

K-GHEALTH(UH)

K-GHEALTH

KFHEALTH(มีหลายประเภท)

KFHHCARE(มีหลายประเภท)

KFHCARERMF

JPMorgan Funds - Income Fund

T-ES-GSBOND

TMB-ES-GSBOND

JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund

K-SUSTAIN-UI

JPMorgan Funds - US Growth Fund

B-USALPHA

B-USALPHARMF

B-USALPHASSF

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund

K-GINCOME(มีหลายประเภท)

KF-CINCOME

KF-INCOME

T-INCOMEAI

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund

KT-GMO(มีหลายประเภท)

JPMorgan Japan (Yen) Fund

KFJAPANRMF

KF-HJAPAND

JPMorgan Pacific Technology Fund

K-ATECH

JPMorgan Vietnam Opportunities Fund

ONE-VIETNAM(มีหลายประเภท)

ONE-VIETNAMRMF(มีหลายประเภท)

KFVIET(มีหลายประเภท)


คำเตือน: ผู้จัดทำเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

© กองแม่.comเกี่ยวกับเราติดต่อ