รายชื่อกองทุนจาก
Global X by Mirae Asset

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

LHMOBILITY(มีหลายประเภท)

Global X Cannabis ETF

MCANN

WE-CANAB

Global X China Biotech ETF

UCHI

BCAP- XHEALTH

Global X China Innovator Active ETF

MCHEVO

Global X Cloud Computing ETF

TCLOUD

Global X Cybersecurity ETF

LHCYBER(มีหลายประเภท)

Global X Lithium & Battery Tech ETF

TRAREEARTH

UEV-M(มีหลายประเภท)

ASP-POWER

ASP-POWERRMF

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

TCHCON

KFCMEGA(มีหลายประเภท)

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF

UBOT

Global X Telemedicine & Digital Health ETF

BCAP- XHEALTH

Global X Video Games & Esports ETF

UHERO


คำเตือน: ผู้จัดทำเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

© กองแม่.comเกี่ยวกับเราติดต่อ