รายชื่อกองทุนจาก
DWS

DWS Invest Asian Bonds

SCBABOND(มีหลายประเภท)

DWS Invest CROCI Sectors Plus

SCBRMPGF(มีหลายประเภท)

SCBPGFUND(มีหลายประเภท)

DWS Invest ESG Climate Tech

KFCLIMA(มีหลายประเภท)

KFCLIMARMF

KFCLIMASSF

DWS Invest Global Infrastructure

SCBGIFUND(มีหลายประเภท)

SCBRMGIF

DWS Invest Multi Opportunities

SCBGIN(มีหลายประเภท)

SCBGPLUS

DWS Multi Opportunities

SCBGIN(มีหลายประเภท)


คำเตือน: ผู้จัดทำเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

© กองแม่.comเกี่ยวกับเราติดต่อ