รายชื่อกองทุนจาก
Baillie Gifford

Baillie Gifford Multi Asset Income Fund

WE-MULTI

Baillie Gifford Pacific Fund

KFHASIA(มีหลายประเภท)

Baillie Gifford Positive Change Fund

K-CHANGE(มีหลายประเภท)

KCHANGERMF

Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund

ONE-DISCRMF(มีหลายประเภท)

ONE-DISC(มีหลายประเภท)

Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund

M-EM

TMBEAE

TMBEAERMF

Baillie Gifford Worldwide Health Innovation

SCBIHEALTH(มีหลายประเภท)

PRINCIPAL GHEALTH(มีหลายประเภท)

LHHEALTH(มีหลายประเภท)

Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund

ONE-UGERMF(มีหลายประเภท)

ONE-UGG(มีหลายประเภท)

KFGG(มีหลายประเภท)

KFGGRMF

KFGGSSF

Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund

ASP-EUG

Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund

KFUS(มีหลายประเภท)

KFUSRMF

KFUSSSF


คำเตือน: ผู้จัดทำเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

© กองแม่.comเกี่ยวกับเราติดต่อ