รายชื่อกองทุนจาก
BNP Paribas

BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select

UST(มีหลายประเภท)

BNP Paribas Energy Transition

SCBCLEAN(มีหลายประเภท)

SCBRMCLEAN(มีหลายประเภท)

ASP-POWER

ASP-POWERRMF

WE-TENERGY

BNP Paribas Funds Aqua

WE-AQUA

BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity

TMBUSO

BNP Paribas Green Tigers

ONE-APACESG


คำเตือน: ผู้จัดทำเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

© กองแม่.comเกี่ยวกับเราติดต่อ