รายชื่อกองทุนจาก
Allianz

Allianz All China Equity

B-CHINESSF

B-CHINE-EQ

Allianz China A-Shares

MCHINA(มีหลายประเภท)

SCBASHARES(มีหลายประเภท)

SCBRMASHARES(มีหลายประเภท)

B-CHINAARMF

B-CHINESSF

B-CHINE-EQ

KT-Ashares(มีหลายประเภท)

KT-Ashares RMF

Allianz Cyber Security

KFCYBER(มีหลายประเภท)

Allianz Europe Equity Growth

K-EUROPE(มีหลายประเภท)

KEURMF

KF-EUROPE

KFHEUROP(มีหลายประเภท)

KFEURORMF

Allianz Global Artificial Intelligence Fund

B-FUTURESSF

B-FUTURE

B-FUTURERMF

KT-WTAI(มีหลายประเภท)

KT-WTAI RMF

Allianz Global Metals and Mining

KT-MINING

Allianz Global Sustainability

USUSRMF

USUS-M(มีหลายประเภท)

Allianz Income and Growth

KT-IGF(มีหลายประเภท)

Allianz Oriental Income Fund

KF-ORTFLEX

Allianz Thematica

K-HIT

Allianz US Short Duration High Income Bond

SCBUSHY(มีหลายประเภท)


คำเตือน: ผู้จัดทำเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

© กองแม่.comเกี่ยวกับเราติดต่อ