รายชื่อกองทุนจาก
ARK Invest

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

SCBAUTO(มีหลายประเภท)

TMB-ES-AUTOMATION

ARK Fintech Innovation ETF

MFTECH

SCBFINTECH(มีหลายประเภท)

WE-OSHOP

TMB-ES-FINTECH

ARK Genomic Revolution ETF

SCBGENOME(มีหลายประเภท)

TGENOME

BCAP- XHEALTH

WE-GIHEALTH

TMB-ES-GENOME

ARK Innovation ETF

SCBINNO(มีหลายประเภท)

PWIN

PWINRMF

LHINNO(มีหลายประเภท)

ARK Next Generation Internet ETF

SCBNEXT(มีหลายประเภท)

TNEXTGEN(มีหลายประเภท)

TNEXTGENRMF(มีหลายประเภท)

WE-CYBER

TMB-ES-INTERNET


คำเตือน: ผู้จัดทำเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

© กองแม่.comเกี่ยวกับเราติดต่อ