SCBGPLUS

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Foreign Investment Allocation

Scb Asset

กองทุนหลัก

กองทุนนี้ มีข้อมูลที่ กองแม่.com รวบรวมเพิ่มเติม โดยอ้างอิงรายละเอียดจาก หนังสือชี้ชวน หรือ เว็บไซต์ของบลจ.ไทย

SCBGPLUS : Top 5 Holdings
  1. Dws Investment Management Americas102.87%
  2. Kasikornbank Pcl.1.18%
  3. Kasikornbank Pcl.0.85%
  4. Kbank0.14%
  5. Bay0.07%

ข้อมูล ไตรมาส 2 ปี 2022


คำเตือน: ผู้จัดทำเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

© กองแม่.comเกี่ยวกับเราติดต่อ