M-EUBANK

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูโรเปียน แบงค์

กองทุนหลัก

กองทุนนี้ มีข้อมูลที่ กองแม่.com รวบรวมเพิ่มเติม โดยอ้างอิงรายละเอียดจาก หนังสือชี้ชวน หรือ เว็บไซต์ของบลจ.ไทย

M-EUBANK : Top 5 Holdings
  1. Ishares Stoxx Europe 600 Banks Ucits Etf (de) - Sx7pexgy97.66%
  2. Kasikornbank Plc.2.78%
  3. Kasikornbank Public Company Ltd.0.06%
  4. Siam Commercial Bank Public Company Ltd.0.04%
  5. Siam Commercial Bank Public Company Ltd.0.03%

ข้อมูล ไตรมาส 2 ปี 2022


คำเตือน: ผู้จัดทำเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

© กองแม่.comเกี่ยวกับเราติดต่อ