KFUSINDX-A

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

กองทุนหลัก

กองทุนนี้ มีข้อมูลที่ กองแม่.com รวบรวมเพิ่มเติม โดยอ้างอิงรายละเอียดจาก หนังสือชี้ชวน หรือ เว็บไซต์ของบลจ.ไทย

KFUSINDX : Top 5 Holdings
  1. Blackrock Funds Advisors.100.07%
  2. United Overseas Bank (thai) Plc.2.48%
  3. Standard Chartered Bank (thai) Plc.0.65%
  4. Tmbthanachart Bank Public Company Limited0.36%
  5. Tmbthanachart Bank Public Company Limited0.23%

ข้อมูล ไตรมาส 2 ปี 2022


คำเตือน: ผู้จัดทำเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

© กองแม่.comเกี่ยวกับเราติดต่อ